Avís legal i Condicions d'ús

Informació general

L'accés, navegació i utilització del lloc web https://motorcentre.es (d'ara endavant, el “lloc web”) implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal i Condicions d'Ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web. Si no estàs d'acord amb els termes exposats, no accedeixis, naveguis o utilitzis el lloc web.

Identificació del titular del lloc web

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (“LSSICE”), Ferran Velasco Alcañiz informa que és titular del lloc web https://motorcentre.es. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, https://motorcentre.es informa de les següents dades:

El titular del lloc web és Ferran Velasco Alcañiz, amb CIF 39349430H i domicili social en Passatge Can Saldes, 1-3, Manresa 08242, Barcelona (Espanya), inscrit com a autònom. Per posar-se en contacte amb el taller, ho pot fer a través de la seva adreça postal o telèfon si la web és categoria Standard o bé adreça postal, telèfon o formulari de contacte si la web és categoria Premium.

El present Avís Legal i Condicions d'Ús regulen l'accés, navegació i utilització del present lloc web, sense perjudici què Ferran Velasco Alcañiz es reservi el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del mateix, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L'accés i utilització dels continguts del lloc web després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l'acceptació dels mateixos.

De la mateixa manera, s'informa els usuaris sobre quins són els seus drets i les seves obligacions en relació amb els continguts exposats a través del lloc web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l'accés al lloc web.

Certificat SSL(Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre Ferran Velasco Alcañiz, i l'usuari.

Ferran Velasco Alcañiz, disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s'estableix fent servir claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Regles d'ús i finalitat del lloc web

La navegació, accés i ús pel lloc web de Ferran Velasco Alcañiz li dona la condició d'usuari, per la qual cosa s'accepten, des de la navegació pel lloc web de Ferran Velasco Alcañiz, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web té com a finalitat informar degudament dels productes i/o serveis prestats, informar sobre possibles ofertes o promocions, així com facilitar el contacte a través dels diferents formularis (cita prèvia, sol·licitud de pressupost entre d'altres) habilitats si la web és categoria Premium.

El lloc web de Ferran Velasco Alcañiz proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per Ferran Velasco Alcañiz per a l'accés a uns certs continguts o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l'usuari notificarà de manera immediata a Ferran Velasco Alcañiz sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat a identificacions i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Ferran Velasco Alcañiz contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Ferran Velasco Alcañiz no serà responsable de les opinions fetes pels Usuaris a través de comentaris o qualsevol eina de participació que, en el seu cas, pugui haver-hi en el lloc web.

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Ferran Velasco Alcañiz o qualsevol de les seves delegacions. No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l'exclusiva responsabilitat de l'Usuari, l'accés o la utilització del lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica.

L'incompliment de qualsevol obligació per l'Usuari podrà portar aparellada l'adopció per Ferran Velasco Alcañiz de les mesures oportunes emparades en Dret i en l'exercici dels seus drets o obligacions, sense que hi hagi possibilitat de cap indemnització pels danys i perjudicis causats.

Accés i navegació al lloc web: responsabilitats I garanties

Ferran Velasco Alcañiz no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del lloc web; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts; (iii) l'absència de virus i/o altres components nocius en el lloc web o en el servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del lloc web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'adoptin en aquest; (v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del lloc web; i (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que Ferran Velasco Alcañiz estableix en el lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.

No obstant, Ferran Velasco Alcañiz declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per a garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu.

Si l'Usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar-lo immediatament a Ferran Velasco Alcañiz perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

Ferran Velasco Alcañiz no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el lloc web provinents de fonts alienes al mateix i no assumirà responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús de les citades informacions.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

Ferran Velasco Alcañiz no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

L'usuari reconeix i accepta que Ferran Velasco Alcañiz no serà responsable de les pèrdues o danys en què l'usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l'exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d'aquest llocs web o recursos.

El usuario reconoce y acepta que Ferran Velasco Alcañiz no será responsable de las pérdidas o daños en que el usuario pueda incurrir a consecuencia de la disponibilidad de los mencionados sitios web o recursos externos, o a consecuencia de la credibilidad que otorgue a la exhaustividad, precisión o existencia de cualquier tipo de publicidad, productos u otros materiales ofrecidos a través de dicho sitios web o recursos.

Ferran Velasco Alcañiz no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. Ferran Velasco Alcañiz no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació al lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

Propietat intel·lectual i industrial

Grup Eina Digital S.L. és titular o, en el seu cas, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com de tots els continguts oferts en aquest, incloent (a títol enunciatiu i no exhaustiu) la pròpia plataforma, codi, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies i els serveis disponibles a través d'aquest.

Grup Eina Digital S.L. cedeix determinades parts del lloc web para a què puguin ser editats per Ferran Velasco Alcañiz, podent afegir i editar text, fotografies, logos, així com vinculació a xarxes socials o a enllaços externs, sent en aquest cas Ferran Velasco Alcañiz titular dels mateixos.

En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del lloc web per part de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets per part de Ferran Velasco Alcañiz. L'Usuari disposa d'un dret d'ús dels continguts del lloc web dins d'un àmbit estrictament domèstic i únicament amb la finalitat d'usar el present lloc web, d'acord amb el present Avís legal i Condicions d'Ús.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de Ferran Velasco Alcañiz o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de Ferran Velasco Alcañiz o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l'accés, navegació o utilització del lloc web i/o dels seus continguts confereix a l'usuari dret algun sobre signes distintius en ell inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del lloc web. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, modificació, còpia, transformació, distribució, i comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts aquest lloc web, ni fins i tot citant les fonts, per qualsevol mitjà, sense l'autorització prèvia, expressa i per escrit de Grup Eina Digital S.L. i Ferran Velasco Alcañiz.

Suspensió del lloc web

Ferran Velasco Alcañiz es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut, serveis i/o ús de serveis del lloc web, sense possibilitat per part de l'usuari d'exigir cap indemnització. Després d'aquesta extinció, continuaran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment en les presents Condicions d'Ús.

Tractament de dades personals

De conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització del lloc web seran tractats de conformitat amb els disposat en la Política de Privacitat que tot Usuari ha d'acceptar expressament per a poder utilitzar el lloc web.

Modificació de l'avís legal i condicions d'ús

Ferran Velasco Alcañiz es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d'aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret.

La data des de la qual les presents condicions estan vigents, es recull al final del document. La vigència temporal de les presents Condicions d'Ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les Condicions d'Ús modificades.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Ferran Velasco Alcañiz es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment del present avís legal.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema, i ens sotmetrem als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

ÚLTIMA DATA DE MODIFICACIÓ: 28/02/2023.

No es perdi cap de les nostres ofertes!

Inscrigui's al nostre butlletí setmanal de novetats i promocions

T. 93.877.11.68

Passatge Can Saldes, 1-3

08242 Manresa (Barcelona)

Horari

Dilluns a Divendres
Matí: 9:00 a 13:00
Tarda: 15:15 a 20:00